Överenskommelse i arbetsgruppen angående SM

Överenskommelse i arbetsgruppen angående SM

Ställningstagande från arbetsgruppen till Svenska Padelförbundets styrelse

Arbetsgruppen har tillsatts för att gemensamt arbeta fram och presentera en tolkning av begreppet ”stadigvarande bosatt” för Svenska Mästerskapen 2021.

Gruppen har tittat på frågan och Svenska padelförbundet har efter dialog med Riksidrottsförbundets jurister meddelat arbetsgruppen att gällande stadgar inte möjliggör en diskussion och överenskommelse kring ett längre tidsspann än vad Svenska Padelförbundet ursprungligen föreslog.

Arbetsgruppen konstaterar därmed att stadgan tillsammans med övriga regelverk som Svenska Padelförbundet måste förhålla sig till innebär att det inte är möjligt att göra en större justering av regelverket utan en regelrätt stadgeförändring.

Arbetsgruppen har olika syn på hur Svenska Mästerskapen ska regleras och med respekt för varandras olika ståndpunkter i frågan så är arbetsgruppen överens om att det viktigaste är att skapa goda förutsättningar för att hantera frågan långsiktigt. I det korta perspektivet innebär det att arbetsgruppen konstaterar att nuvarande stadgar inte möjliggör för en öppen diskussion och beslut kring detta, och ser därför ingen anledning till extra stämma rörande beslut kring SM 2021.

Med bakgrund av detta kommer Svenska Mästerskapen 2021 för juniorer, seniorer, veteraner samt lag att genomföras med Svenska Padelförbundets tolkning av gällande stadgar. Det innebär att det krävs för utländska spelare att man varit folkbokförd i Sverige i minst 12 kalendermånader, varit medlem i minst 12 månader i en förening som är medlem i Svenska Padelförbundet samt att man spelar ihop med en spelare med svenskt medborgarskap.

Komplicerad fråga som kräver längre tid och mer kunskap

Frågan om utländska spelares möjlighet att spela Svenska Mästerskapen är en komplicerad fråga som regleras av stadgar och övriga regelverk hos Svenska Padelförbundet och Riksidrottsförbundet. När det gäller barn och ungdomar omfattas den verksamheten av barnkonventionen.

Arbetsgruppen är överens om att frågan är komplicerad och att det krävs mer tid och mer kunskap för att hitta en långsiktigt hållbar lösning.

Tävlingsverksamheten i det längre perspektivet

Svensk padel utvecklas snabbt och i mycket stor omfattning. Stora delar av Europa blickar på det svenska padelundret och många utländska spelare och tränare söker sig därmed till Sverige. Det är i grunden ett erkännande för svensk padel och skapar förutsättningar för en fortsatt stark utveckling.

Med det ökade intresset från utländska spelare och tränare finns det skäl att se över Svenska Padelförbundets stadgar och regelverk.

Det är viktigt att ta in kunskap och erfarenheter från Riksidrottsförbundet, andra specialförbund och andra aktörer som har kunskap på området.

För barn- och ungdomsverksamheten och juniortävlingsverksamheten behöver förbundet också förhålla sig till barnkonventionen och övriga lagar som kan påverka utformandet av tävlingsregler för barn och ungdomar.

Med bakgrund av detta behöver Svenska Padelförbundet inför säsongen 2022 se över hur utländska spelares deltagande i sanktionerade tävlingar, Swedish Padeltour samt SM ska regleras. Långsiktigt har förbundet möjligheten att arbeta fram stadgar och tävlingsregler som lämpar sig bäst för svensk padel och dess utveckling. Eventuellt uppdaterade stadgar och regelverk bör därför gälla från 2022 års tävlingssäsong.

Avslutningsvis

Svensk padel växer och utvecklas mycket och snabbt. Det innebär att svensk padel står inför ett behov av löpande justering av verksamhet, regler och stadgar de kommande åren. För att kunna lösa dessa utmaningar behöver vi arbeta tillsammans och skapa en förståelse för varandras olika synpunkter. Det behövs mer dialog och en ökad delaktighet för att hitta bästa tänkbara lösningar framåt. Därför sätter vi nu svensk padels bästa i centrum, även om vi har olika uppfattningar i vilket regelverk som ska gälla för utländska spelares möjlighet att delta i Svenska Mästerskapen. Det innebär att vi söker samförstånd före konflikter. Medskicket från arbetsgruppen till Svenska Padelförbundets styrelse är därför att dialogen inom svensk padel måste fortsätta och fördjupa samt att en genomgående översyn av nuvarande stadgar och regelverk behöver göras snarast möjligt.

Emilia Köhler

Svenska Padelförbundet

 

Kent Persson

Svenska Padelförbundet

 

Karolina Söör

Representant för damspelarna

 

Viktor Stjern

Representant för herrspelarna

 

Robert von Scheele

Representant för föreningarna

 

Roger Örtevall

Representant för föreningarna