Barn & ungdom

”Så många som möjligt, så länge som möjligt”

Förbundets ambition är att ligga i framkant inom barn-, ungdomspadel och padelutveckling.

Forskning visar att den främsta orsaken till att ungdomar slutar är att de hittar andra intressen, att de har dåliga ledare eller att verksamheten inte möter ung- domarnas behov. (Blomdahl 2015). Att enbart skylla på utslagning blir då en allt för enkel förklaringsmodell.

Trots att modern forskning visar på att det är mer framgångsrikt att så många som möjligt fortsätter idrotta så länge som möjligt, både för folkhälsan och för att skapa en vass elit, fort- sätter verksamheten på många håll som den alltid har gjort.

Förbundets målsättningar är att:

* alla ska vara välkomna att spela padel oavsett ålder.
* främja livslångt idrottande.
* skapa möjligheter för alla barn utifrån deras behov och ambitioner.
* fokusera på lärandet och utveckling framför resultat.
* utveckla och utbilda till goda samhällsmedborgare.
* se över och komplettera utbildningsprogram.

Inom barn- och ungdomsidrotten ser vi idag ett antal utmaningar som vi inom padeln behöver löpande och konsekvent arbeta med. Med ett tankesätt där vi i verksamheten möter individen på dennes nivå.

Utmaningarna är att:

* det är för stor fokus på tävlingar och för lite på träning.
* barn och ungdomar tränar tidigt på samma sätt som vuxna.
* kortsiktiga resultat istället för den långsiktiga utvecklingen.
* kronologisk träningsgrupper och tävlingar istället för utvecklingsålder.
* träna rätt förmågor i rätt ålder och lära ut motoriska färdigheter från grunden.
* bästa och högst utbildade tränarna är aktiva på senior- och elitnivå.
* för tidig specialisering och föräldrar som har för dålig kunskap om barnens utveckling.

Padelförbundet inspireras av idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten vill”.

”Svensk idrott ska ha en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill träna och tävla under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn och vill att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten oavsett om de vill motionera eller tävla på elitnivå.

Svensk Idrott vill att fler blir engagerade inom idrottsrörelsen. För att uppnå detta behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld. Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar, ska känna gemenskap i föreningen. Barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill.

Med ambitionen att vara en rörelse för livslång idrott, behöver det traditionella synsättet där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som utgör barn- och ungdomsidrotten och en spetsig topp i form av elitidrotten, förändras. Det finns numera en vilja att beskriva idrottsrörelsen som en rektangel där såväl barn, unga, vuxna och äldre ska ha möjlighet att idrotta i en förening under hela livet på sina egna villkor oavsett ålder och ambitionsnivå.”

Padelförbundet följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nästan samtliga 41 sakartiklar i ”barnkonventionen” har bäring på barns medverkan i idrott. Artikel 31 säger att ”barnet har rätt till lek, vila och fritid”. Artikel 12 säger att ”barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det”.

Det ska genomsyra padelförbundets arbete med och för barn och unga på samtliga nivåer.