Stadgar

  1. Stadgarna är det styrdokument som är förbundets regelverk att förhålla sig till. Stadgarna beslutas av årsstämman, där alla föreningsrepresentanter som är medlemmar i förbundet får närvara och är röstberättigade med en röst vardera.
  2. För en stadgeändring behövs det  två stycken efter varandra påföljande möten för att genom majoritetsbeslut klubba igenom detta.

Från och med 2021 är vi invalda i Riksidrottsförbundet, vilket också medför att vi ska förhålla oss till deras stadgar.
RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2019

 

Nedan finner du de stadgar som antogs 12/2019:

Pdf-fil: Stadgar December 2019 för Svenska Padelförbundet