Avsluta en idrottsförening

För frågor, kontakta ditt RF-SISU distrikt

Ombilda

Det finns två vägar att gå när det handlar om att slå ihop föreningar. Det vanligaste är att en av klubbarna läggs ner, oftast den mindre, eftersom den har mindre administration. Det andra alternativet är att båda läggs ner och en helt ny förening bildas.

Lägga ner

För upplösning av föreningen krävs normalt beslut av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Om det förekommer strängare skrivning i föreningens egna stadgar är medlemmarna dock alltid skyldig att följa denna ordning. När föreningen är upplöst ska föreningens organisationsnummer avregistreras hos SkatteverketLänk till extern webbplats. Föreningen behöver också meddela det SF som föreningen tillhör att föreningen är nedlagd.

Utträde

Om en förening kommer finnas kvar men inte längre vill vara ansluten till ett eller flera av de SF föreningen är ansluten till så ska begäran om utträde meddelas berört SF.

Svenska Padelförbundets stadgar:

§ 8 Utträde ur Förbundet
Förening som önskar utträda ur Förbundet, skall skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen. Till sin
anmälan skall föreningen foga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslutet om utträde fattades. Förening som inte har betalat årsavgiften under två på varandra följande år, får anses ha begärt
utträde ur Förbundet.

Maila protokoll för önskat utträde till lisa@svenskpadel.se.