Svenska Padelförbundet kallar till extra förbundsmöte samt flyttar SM

Svenska Padelförbundet har beslutat att SM ska flyttas från den 3-5/9 till den 10-12/12. Skälet är att det har uppkommit både frågor och kritik av Svenska Padelförbundets beslut om utländska spelares möjlighet att delta i SM. För att lösa meningsskiljaktigheterna så har Svenska Padelförbundet beslutat att kalla till ett extra förbundsmöte, som genomförs digitalt den 13/9, för att ta ställning till regelverket för utländska spelares möjlighet att delta i SM.

Svenska Mästerskapen är för viktiga för att låta konflikter och bojkotter stoppa att ett bra SM genomförs. Svenska Padelförbundet tar det fulla ansvaret för den situation som uppkommit och ber om ursäkt för att processen kring fastställandet av förtydligandet av gällande bestämmelser inte skett på ett tillräckligt transparent och kommunikativt bra sätt. Förankringsprocessen blev otydlig och inte tillräcklig.

Svenska Padelförbundet kommer på ett extra förbundsmöte, som genomförs digitalt den 13/9, behandla och fastställa hur gällande stadgar ska tolkas och förtydligas med kompletterande regelverk. För att bereda frågan till förbundsmötet tillsätter Svenska Padelförbundet en arbetsgrupp som får i uppdrag att till det extra förbundsmötet ta fram ett förslag på kompletterande regelverk. Arbetsgruppens sammansättning kommer bestå av 2 representanter från Svenska Padelförbundets styrelse, 2 föreningsordföranden samt 2 spelarrepresentanter, en från herr- och en från dampadeln.

Med ett extra förbundsmöte blir den demokratiska processen både transparant och stark. På så sätt säkerställs föreningarnas inflytande och spelarna åsikter tillvaratas. Beslutet som tas på förbundsmötet kommer att gälla omgående och därmed omfatta SM-tävlingarna som genomförs 2021 och framåt.

I Svenska Padelförbundets stadgar i paragraf 18 (se botten av pressmeddelandet) är det reglerat vilka som får delta i mästerskapstävlingar. Det är också den paragrafen tillsammans med Riksidrottsförbundets stadgar som är utgångspunkten för arbetsgruppens arbete. Det innebär att utländska spelare kommer ha rätten att spela SM, gruppens uppgift blir att ta fram det förtydligande regelverket för hur detta ska gå till.

Svenska Padelförbundet är sedan i våras medlemmar i Riksidrottsförbundet och omfattas därmed av deras stadgar.

Svenska Padelförbundets styrelse har uppdraget och skyldigheten att upprätthålla att verksamheten följer Svenska Padelförbundets fastställda stadgar.

SM flyttas

Under de förutsättningar som nu råder är det inte möjligt att genomföra SM den 3-5/9. Svenska Padelförbundet har därför beslutat att flytta SM till den 10-12/12. Det innebär att SPT-slutspelet kommer att flyttas.

Tomas Andersson, ordförande för Svenska Padelförbundet:

Vi beklagar att svensk padel har hamnat i en mycket svår situation gällande SM. Svenska Padelförbundet tar givetvis det fulla ansvaret för att vi hamnat i denna svåra situation och ber om ursäkt för att processen kring viktiga beslut denna gång inte fungerat på ett tillräckligt bra sätt. Det finns dock ingen anledning att nu höja konfliktnivåerna, utan för att hitta en lösning så börjar arbetet om och vi kallar till ett extra förbundsmöte för att låta förbundsmötet ta besluten rörande förtydligande regelverk för utländska spelares möjlighet att spela SM. På så sätt ger vi föreningarna inflytande och beslutanderätten i frågan, säger Tomas Andersson, ordförande för Svenska Padelförbundet.

Vi ser att detta skapar goda förutsättningar till en lösning där vi blir brett överens i frågan emellan förbund, föreningar och spelare. Vi har under den gångna veckan haft många samtal med föreningar och medlemmar. Vi också haft en bra och konstruktiv dialog med spelarrepresentanter för både herr- och dampadeln, så vi är förhoppningsfulla i att vi ska hitta bra lösningar tillsammans, säger Tomas Andersson, ordförande för Svenska Padelförbundet.

Genom att flytta SM så skapar vi oss tid till att hitta gemensamma lösningar, vilket är viktigt för svensk padel. Att flytta SM framåt skapar också goda förutsättningar för att alla de bästa spelarna kommer till start och att vi får ett SM som svensk padel förtjänar, säger Tomas Andersson, ordförande för Svenska Padelförbundet.

Bilaga 1

Svenska Padelförbundets stadgar:

Paragraf 18 Mästerskapstävlingar och övriga av Padelförbundet sanktionerade tävlingar 

Endast den som är medlem i till Förbundet ansluten förening, har gällande licens, är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, får delta i SM- eller DM-tävling. Förbundet äger, från tid till annan, rätt att besluta om sanktionerade tävlingar får innehålla utländska spelare som inte är kvalificerade att delta enligt ovan. I av Förbundet sanktionerade tävlingar, äger endast medlem av förening, vilken fullgjort sina skyldigheter enligt dessa stadgar rätt att delta.

Riksidrottsförbundets stadgar: 

3 § Rätt att delta i SF:s tävlingar 
Endast idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till SF har rätt att delta i detta SF:s tävlingsverksamhet. För utländsk idrottsutövare, som inte representerar en RF-organisation krävs motsvarande organisationsanknytning. SF har rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler ange ytterligare förutsättningar för deltagande.