Krönika: Padel för alla genom hela livet

Padel för alla genom hela livet – Vision Svenska Padelförbundet

”Vi är inte till för alla men vi vill utveckla Svensk padel så alla märker kontinuerliga förbättringar”

Förväntningarna på oss som förbund är enorma från Padelsverige. En del är såklart realistiska men många är det inte och en anledning att det är så är att vi inte har kommunicerat ut vårt uppdrag och vår vision med följande styrdokument tillräckligt klart och tydligt. Precis som i alla andra verksamheter så är detta en viktig grundsten i att skapa en samsyn och att klargöra vilken riktning verksamheten ska ta och gå. Har vi olika förväntningar och bilder om vart vi ska och vad vi ska åstadkomma kommer vi också fördröja utvecklingsprocessen och vi riskerar missförstånd och konflikter i arbetet framåt. Vi kommer också internt ha svårt att lösa problem som uppstår och hantera frågor eftersom vi då har olika viljor vart vi ska. Externt så behöver vi skapa förståelse för hur vår verksamhet och uppdrag ser ut så att just förväntningarna blir realistiska.

Vi i förbundet, både på strategisk och operativ nivå, arbetar efter följande grundläggande strategiska styrdokument.

Vårt uppdrag

Svenska Padelförbundet har till uppgift att främja och utveckla svensk padel, lokalt, nationellt och internationellt. Vi ska vara drivande i frågor såsom föreningsutveckling, barn- och ungdom, utbildning, tävling och landslag.

 Vår vision

Padel för alla genom hela livet

Dom vi framför allt är till för

Våra medlemsföreningar

Föreningarnas medlemmar – Aktiva och ledare

Fler vi är till för

Alla padelspelare – Aktiva och blivande

Samhällets olika grupper 

Andra viktiga relationer och samarbetspartners

Ägare anläggningar

Partners

RF/SISU

FEPA/FIP

SOK

Publik

Media

Rent organisatoriskt är vi idag på en plats där vi aldrig har varit tidigare men vi är långt ifrån nöjda. Vi behöver stärka organisationen rejält annars får vi svårt att kunna utveckla vår verksamhet i den takt som vi har ambition att göra. Styrelsen består idag av 9 individer med olika bakgrund och kompetenser vilket är precis det vi behöver. På grund av den anledningen så krävs just ett extra arbete för att sätta de delarna som beskrivs ovan men när vi väl skapat samsyn kring de frågorna så ger vi oss själva förutsättningar att på ett effektivt sätt utveckla vår verksamhet. Eftersom vi är så smala i vår organisation behöver styrelsen idag vara både strategisk och operativ (se nedan) vilket medför ännu mer tydlighet i vårt arbete när det gäller roller, mandat, ansvar, arbetssätt mm.

Att jag är anställd på heltid och den enda anställda i förbundet visar ju på att behovet att rekrytera och stärka organisationen är stort, vi behöver fler som kan dela på de arbetsuppgifter som finns, just nu lider mitt samvete av att inte alltid kunna svara och återkoppla som jag vill och så som krävs. För att kunna gör det behöver vi öka våra intäkter och volymen i våra partnerskap. Jag hoppas innerligt att vi knyter till oss partners som trots en pandemi som drabbar samhället hårt kan tänka sig att investera i Svensk padel annars får vi svårt att utveckla verksamheten som vi önskar. Vi är oerhört tacksamma för de partners vi har idag som gör att vi kan bedriva den verksamheten som vi gör.

Olika nivåer i organisationen

Styrelsen är indelad i ett antal kommittéer som ska verka på den strategiska nivån. Här diskuteras utvecklingsfrågor i ett längre perspektiv tre år och framåt men idag behövs som sagt även ett engagemang i det operativa arbetet. Kommittéerna bygger framför allt på våra fem verksamhetsområden, föreningarna, barn- och ungdom, utbildning, tävling och landslag, men även kommunikationskommittén arbetar aktivt inom det området.

På den operativa nivån följer vi strukturen som vi har på den strategiska och det är här vi framför allt behöver stärka vår organisation. Just nu har vi några ideellt arbetande som, precis som styrelsen, lägger tid och engagemang på kvällar och helger. De och styrelsen gör ett fantastiskt jobb och ska jag vara helt ärlig så får de alldeles för lite uppskattning för det. Stort tack till alla!

Fyra Regionskommittéer

Under 2020 påbörjade vi bildandet av regionskommittéer. Tanken är att vi vill komma närmare och skapa ett tätare samarbete med föreningarna och få en verksamhet som blir ännu mer effektiv. Strukturen för detta kommer att byggas succesivt och planen är att Regionerna ska blir mer och mer självgående med stöd och stöttning från förbundet centralt.

Nu ser vi fram emot 2021 med tillförsikt och hoppas att vi kan de kliven som vi hoppas

Lycka till alla som är verksamma inom padel. Nu tar vi Svensk padel ytterligare en nivå.

Calle Åkesson, Verksamhetschef, Svenska Padelförbundet