IdrottOnline

Medlemsrapportering i IdrottOnline

Alla medlemmar in i IdrottOnline

Alla medlemsföreningar är enligt Svenska Padelförbundets stadgar § 7 skyldiga att insända aktuell fullständig medlemsförteckning

”Förbundet skall föra ett officiellt register över alla föreningar och dess medlemmar. Detta register ligger till grund för röstlängder och de bidrag/avgifter, vilka baseras på medlemstal. Förening är skyldig att inom föreskriven tid och på fastställt formulär insända fullständig medlemsförteckning.”

Det fastställda formuläret är medlemsregistret i IdrottOnline. Alla Padelklubbar ska ha sitt medlemsregister i IdrottOnline och hålla det löpande uppdaterat för Svenska Padelförbundet att hämta uppgifter varje år i december.

Enligt beslut på Riksidrottsmötet 2011 så kommer det statliga stödet till idrotten som baseras på storlek, medlemsantal och aktiviteter framöver enbart baseras på de uppgifter som finns registrerade i IT-systemet IdrottOnline.

Det samlade stödet till idrotten bygger på antalet medlemmar i landets idrottsföreningar och antalet aktiva i varje idrott. För att uppgifterna ska vara tillförlitliga och stödet fördelas på ett rättvist sätt, krävs nu att uppgifterna samlas i ett och samma system – IdrottOnline.

Två viktiga former av statligt stöd som påverkas av uppgifterna i IdrottOnline är SF-stödet och Projektstöd.

SF-stödet är en viktig del i förbundets finansiering och en förutsättning för att exempelvis kunna bedriva landslagsaktiviteter, sköta seriespel och tävlingsprogram, samordna tränarutbildning, lägerverksamhet och internationella åtaganden.

Projektstödet går direkt till satsningar i klubb och region.

Förenklat kan man säga: ju fler medlemmar vi registrerar i IdrottOnline, desto större resurser till padeln framöver.

Det finns andra vinster med att ha medlemmarna i IdrottOnline. Systemet utvecklas hela tiden och kan hjälpa klubben med administration och kommunikation gentemot medlemmarna. Ett exempel är att sköta närvaroregistrering för LOK-stöd via en app i en smartphone.

Rapportera medlemsregister i Idrott Online

Rapportering av medlemsregister görs årligen genom att ha ett uppdaterat register i IdrottOnline.

Så här gör föreningen:

  1. Kontrollera att klubbens medlemsregister i IdrottOnline är uppdaterat och innehåller samtliga medlemmar för innevarande år. Om ni använder andra system för medlemsregistrering (tex laget.se eller sportadmin) se till att ni gjort inläsning till IO (Läs om det här)
  2. Logga in på IdrottOnline och markera Läs och ändra i rutan ”Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter under ”Administration-Inställningar” under organisation Padel i IdrottOnline.

Tänk på att:

  • Medlemsregistret skall vara klart för hämtning av uppgifter senast den 30 november.
  • Medlemsuppgifterna hämtas av SPF under perioden 1-5 december.
  • Medlemsregistret får inte nollställas eller korrigeras före den 1 januari.

Om du har frågor kring rapporteringen av medlemsregistret i IdrottOnline så kan du kontakta din RF-SISU- konsulent.

Support Idrott Online

Om klubben har problem med hanteringen av Idrott Online så hänvisar vi till deras servicecenter.