Aktivitetsstöd

Nu när Padelförbundet är medlemmar i Riksidrottsförbundet kan föreningar få tillgång till ekonomisk stöd

Dessa stöd gäller endast för föreningar som är medlemmar i Svenska Padelförbundet.

LOK – Stöd
Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja idrottsverksamhet för barn- och ungdomar mellan 7-25 år i föreningarna.

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till RF.
https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod

Kommunala bidrag
Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på exempelvis ålder och tid för ansökan.

Projektstöd IF
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/projektstodbarn-ochungdomsidrottmedansokanviarf